Termeni si Conditii

Convenție de Confidențialitate

Înaintea fiecărui curs, dumneavoastră ca și beneficiar aveți obligația de a semna un document pentru confidențialitate. Acesta se prezintă în felul următor:

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:

1. FURNIZORUL DE INFORMAȚII este și furnizorul cursului Essence Advance derulat în perioada și locația stabilită ulterior, Dr. Menis Yousry este facilitatorul acestui curs iar BENEFICIARUL urmează să participe la acest curs, în cadrul căruia va intra în posesia anumitor informații confidențiale (numite în continuare INFORMAŢIILE).

2. Cursul Essence este un proces terapeutic, în care Dr. Menis Yousry interacționează direct cu participanții, lucrând la un nivel sensibil din punct de vedere emoțional, urmând să existe pe parcursul desfășurării cursului momente foarte sensibile, când participanții împărtășesc din experiența lor personală, iar Cursurile Procesului Essence nu sunt seminarii de training sau motivaționale.

3. FURNIZORUL DE INFORMATII și BENEFICIARUL sunt de acord asupra faptului că semnarea acordului de confidențialitate reprezintă condiție de participare având în vedere caracterul confidențial al informațiilor si a exercițiilor furnizate, cat si a oricăror altor informații (furnizate de către terți) de care participanții iau la cunoștință în cadrul cursului organizat de FURNIZOR.

Părțile au convenit să semneze prezenta Convenție de Confidențialitate (numită în continuare CONVENŢIE), prin care reglementează obligația BENEFICIARULUI de a proteja caracterul confidențial al acestor informații, conform clauzelor stabilite în prezentul acord

1. INFORMAŢIILE
În sensul prezentei CONVENŢII, noțiunea de INFORMAŢII se referă la următoarele aspecte: orice informații privitoare la desfășurarea cursului, aspecte teoretice, practice sau terapeutice, aparținând FURNIZORULUI (inclusiv, dar nu limitat la: descoperiri, idei, concepte, know-how, procedee tehnice, exerciții, proiecte, specificații, desene, diagrame, numele celorlalți participanți la curs, orice alte informații legate de ceilalți participanți la curs), posibil a fi dezvăluite în scris sau sub orice altă formă tangibilă sau intangibilă de către BENEFICIAR, pe care FURNIZORUL le furnizează sau le dezvăluie în scris sau orice alt suport tangibil sau intangibil.

2. Obligații ale BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidențialitatea, să nu dezvăluie nici unui terț și să nu utilizeze, în nici un alt scop decât cel stabilit de FURNIZOR, INFORMAŢIILE primite de la acesta.
BENEFICIARUL se obligă să nu dezvăluie existența și conținutul raporturilor între părți și ale acestei convenții, precum și INFORMAȚIILE primite, să nu copieze, reproducă, distribuie sau să divulge total sau parțial nici unei alte persoane, companii, corporații sau entități, nici una dintre INFORMAȚIILE primite sau vreun aspect legat de acestea.
BENEFICIARUL se obligă și garantează că va proteja INFORMAŢIILE primite cu un nivel de atenție rezonabil sau cu același nivel de atenție folosit pentru a-și proteja propriile informații cu caracter confidențial, oricare dintre acestea este mai ridicat, împotriva oricărei dezvăluiri sau utilizări neautorizate. BENEFICIARUL își va informa angajații, agenții sau colaboratorii care ar putea avea acces la INFORMAŢII despre natura confidențială a acestora și va obține de la fiecare dintre acești angajați, agenți și colaboratori un acord privind obligația acestora de a se supune prezentei convenții. BENEFICIARUL nu va dezvălui nici o INFORMAŢIE nici unui funcționar, angajat, agent sau colaborator care nu are nevoie de aceste informații.
Beneficiarul are obligația de a respecta toate regulile impuse de prestator ți anume:
– Respectarea programului impus de beneficiar;
– Purtarea măștii pe toată durata seminarului;

În contexul pandemic , BENEFICIARUL își asumă răspunderea pentru starea de sănătate. FURNIZORUL DE INFORMAȚII nefiind responsabil în cazul contactării virusului de către BENEFICIAR și ulterioare posibile consecințe. BENEFICIARUL este obligat sa repecte masurile privind raspandirea virusului SARS-COV 2.

3. Durata obligației de confidențialitate
FURNIZORUL DE INFORMAŢII nu va face nici acțiune și nu va avea nici o pretenție de la BENEFICIAR pentru dezvăluirea INFORMAŢIILOR care a avut loc la mai mult de 3 (trei) ani după încheierea prezentei CONVENŢII.

4. Clauză penală
Nerespectarea de către BENEFICIAR a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia de a plăti FURNIZORULUI DE INFORMAŢII, cu titlu de daune-interese, suma de 10.000 Euro (zece mii Euro), precum și obligația de a părăsi de îndată cursul.

5. Clauze generale
Prezenta CONVENŢIE este guvernată de legea română și orice litigiu născut în legătură cu aceasta va fi de competenta instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.